ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4

วันที่สมัคร
ชื่อ-สกุล
เลขที่ใบสมัคร
สถานะเอกสาร
24/04/2021 นางสาวฮันนา อิ่มท้องฟ้า 0001 100%
24/04/2021 นายสิทธิชัย ภู่ช้าง 0002 100%
24/04/2021 เด็กหญิงถิรดา สกุลมา 0003 100%
24/04/2021 เด็กหญิงถิรดา สกุลมา 0004 100%
24/04/2021 นางสาวพิชญ์นาฏ กันจะนะ 0005 100%
24/04/2021 เด็กชายวรพงศ์ โภชน์พันธ์ 0006 100%
24/04/2021 นายภัทรธัญ เอี่ยมปรีดา 0007 100%
24/04/2021 นางสาวกานติมา เภาวิเศษ 0008 100%
24/04/2021 นางสาวอภิญญา คำสิงห์ 0009 100%
24/04/2021 นางสาวพรรณนิชา คล้ายสุบรรณ์ 0010 100%
24/04/2021 นางสาวเขมจิรา ชำนาญไทย 0011 100%
24/04/2021 นางสาวนราภัทร อัตเนย์ 0012 100%
24/04/2021 เด็กชายชัยนันท์ สิมเสน 0013 100%
24/04/2021 เด็กหญิงอารยา คณทา 0014 100%
24/04/2021 นางสาวบุษรา โห้ไทย 0015 100%
24/04/2021 นางสาวกุลสตรี แสงเขียว 0016 100%
24/04/2021 นางสาวอริสรา นาคน้อย 0017 100%
24/04/2021 นายกฤตยชญ์ ทักษิณ 0018 100%
24/04/2021 นางสาวชุติกาญจน์ บุญวาสนา 0019 100%
24/04/2021 นางสาวนภัสสร อิรทร์ผล 0020 100%
24/04/2021 นายอิทธิ สินพรหม 0021 100%
24/04/2021 นางสาวริสา พันธุ์ศิลา 0022 100%
24/04/2021 นายณพวิทย์ อินทศร 0023 100%
24/04/2021 นางสาวเบญญาภา บุญอำไพ 0024 100%
24/04/2021 นางสาวหทัยชนก รุ่งพิทักษ์นนท์ 0025 100%
24/04/2021 นางสาวธนพร อุ่นจันทร์ 0026 100%
24/04/2021 นางสาวเบญญทิพย์ สุขใย 0027 100%
24/04/2021 นายดบัสวิน นามเขียนทอง 0028 100%
24/04/2021 นางสาวปัทมา พุ่มทอง 0029 100%
24/04/2021 นายณัฐนันท์ ศรีสุวรรณ 0030 100%
24/04/2021 นายณฐนน สีเเตง 0031 100%
24/04/2021 นางสาวชื่นกมล อวนอ่อน 0032 100%
24/04/2021 เด็กหญิงกฤษติกา คุ้มทรัพย์ 0033 100%
24/04/2021 เด็กชายนำพล สอนศิริ 0034 0%
25/04/2021 นายสิงหา เอกจิตร 0035 100%
25/04/2021 นางสาวปาณิดา รัตนดลศิริ 0036 100%
25/04/2021 นางสาวอภิญญา มั่งเติม 0037 100%
25/04/2021 นางสาวนันทิศา สมออร 0038 100%
25/04/2021 นางสาวชลดา สำราญอยู่ 0039 100%
25/04/2021 นายกฤตนัย เพ็ญไพรัตน์กุล 0040 100%
25/04/2021 นายอลงกรณ์ พิภพ 0041 100%
25/04/2021 นางสาวสลิรัตน์ ทองแดง 0042 100%
25/04/2021 นายจักรกฤษณ์ บุญเรือง 0043 100%
25/04/2021 นางสาวรัตนากร พันธ์หนองหว้า 0044 100%
25/04/2021 นายธนพัฒธ์ ขุนพิทักษ์ 0045 0%
26/04/2021 เด็กหญิงอนันตญา เล็กเผือก 0046 100%
26/04/2021 นางสาวพิมอารียา ไชยนิธิธนากุล 0047 100%
26/04/2021 นางสาวอาทิตติยา เลขะจิตร 0048 100%
26/04/2021 นายวาลิด อัครนิติ 0049 100%
26/04/2021 นายพาทิศ อุปแก้ว 0050 100%
26/04/2021 นางสาวภัทรวรรณ อำภาผิว 0051 100%
26/04/2021 นางสาวณัฐธิรา จาตนิลพันธุ์ 0052 33.33%
26/04/2021 นางสาวพิสินี สว่างเนตร 0053 100%
26/04/2021 เด็กหญิงณัฎฐภัทร แซ่เฮง 0054 100%
27/04/2021 นางสาวพรทิวา พลรักษา 0055 100%
27/04/2021 เด็กชายปัญญากร บุญประดับ 0056 100%
27/04/2021 นายนนธวัฒน์ วงคณิต 0057 100%
27/04/2021 นางสาวหัสดี พันธ์สิงห์ 0058 66.67%
27/04/2021 นางสาวถนอมนวล อดิเรก 0059 100%
27/04/2021 นายจักรชัย คำชมภู 0060 66.67%
27/04/2021 นายปริญญา วงค์ทจักร์ 0061 100%
27/04/2021 นางสาวศุภัคชาดา กัณทวี 0062 100%
27/04/2021 นางสาวเพชรดา ชลเดช 0063 100%
28/04/2021 นางสาวกันยรัตน์ ขำสุขเปี่ยมสุข 0064 100%
28/04/2021 นางสาวนันท์นภัส ลิ้มเจริญพรชัย 0065 100%
28/04/2021 นางสาวจิราภรณ์ ตาลอรัญ 0066 100%
28/04/2021 นายบุณยกร สังข์สำโรง 0067 100%
28/04/2021 นางสาวธนัชญา เกตุโกมล 0068 66.67%
28/04/2021 นายภาณุกร แสงดารา 0069 100%
28/04/2021 นางสาวณิชา รักษา 0070 100%
28/04/2021 นายชัชวาลย์ แดงสกุล 0071 66.67%
28/04/2021 นายจักรพงษ์ เต็มรัก 0072 66.67%