ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้น ม.1

วันที่สมัคร
ชื่อ-สกุล
เลขที่ใบสมัคร
สถานะเอกสาร
24/04/2021 เด็กชายปิยะพงษ์ นุชเสริมหาญ 0001 100%
24/04/2021 เด็กชายธีรดนย์ ปัญญาศิริมงคล 0002 100%
24/04/2021 เด็กชายวรภพ พิมล 0003 100%
24/04/2021 เด็กหญิงกานต์พิชชา แดงแสงเทียน 0004 100%
24/04/2021 เด็กหญิงปะวะหล่ำ วรเดชประดิษฐ์ 0005 100%
24/04/2021 เด็กชายปภพ เกิดอยู่ 0006 100%
24/04/2021 เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์ ปิ่นสา 0007 100%
24/04/2021 เด็กชายสมบุญ วุ้นดี 0008 100%
24/04/2021 เด็กชายสมรัก บัวเทศ 0009 100%
24/04/2021 เด็กหญิงสุพัชญา ม่วงโพธิ์ 0010 100%
24/04/2021 เด็กชายธนพล สุขสารต์ 0011 100%
24/04/2021 เด็กชายจุติภัคร ศรีมาก 0012 66.67%
24/04/2021 เด็กชายธนธรณ์ เจิมรัมย์ 0013 100%
24/04/2021 เด็กชายแทนชัย เหมะจันทร์ 0014 100%
24/04/2021 เด็กหญิงภัทริชา สวัสดิ์ใหม่ 0015 100%
24/04/2021 เด็กชายรัฐพล เฉยกลัด 0016 100%
24/04/2021 เด็กชายกฤติพันธ์ น้อยสนิท 0017 100%
24/04/2021 เด็กชายณัฐวุฒิ ม่วงศรี 0018 100%
24/04/2021 เด็กหญิงวิยะดา ปิ่นทอง 0019 100%
24/04/2021 เด็กชายกรวิชญ์ สดับพงษ์ 0020 100%
24/04/2021 เด็กชายเมธิชัย บุญล้อม 0021 100%
24/04/2021 เด็กหญิงมุทิตา แจ้งจั่น 0022 100%
24/04/2021 เด็กชายธนภัทร ป้อมวงศ์ 0023 100%
24/04/2021 เด็กหญิงณัจฉรียา เอี่ยมเที่ยง 0024 100%
24/04/2021 เด็กหญิงฟ้าใส คงกล่อม 0025 100%
24/04/2021 เด็กชายภัทรณัฐ ลิ้มวงศ์ 0026 100%
24/04/2021 เด็กหญิงเบญาภา สีแสด 0027 100%
24/04/2021 เด็กหญิงปาณิสรา ทักษิณ 0028 100%
24/04/2021 เด็กชายพัทธพล กันนิ่ม 0029 100%
24/04/2021 เด็กชายวรพัฒน์ ปุ่งคำน้อย 0030 100%
24/04/2021 เด็กหญิงวิชชุอร ดำรงค์กิจสิริ 0031 100%
24/04/2021 เด็กชายวรภพ ละมุล 0032 100%
24/04/2021 เด็กชายธนกร จันทร์แก้ว 0033 100%
24/04/2021 เด็กหญิงลัลลลิน เกิดทองเล็ก 0034 100%
24/04/2021 เด็กหญิงน้ำฝน คะสุวรรณ 0035 100%
24/04/2021 เด็กหญิงธัญญธร ศิริภาส 0036 100%
24/04/2021 เด็กชายธิติพันธ์ สอนสิงห์ 0037 100%
24/04/2021 เด็กชายอิทธิพล เหมือนแย้ม 0038 100%
24/04/2021 เด็กชายหัสดิน เหมือนแขยด 0039 100%
24/04/2021 เด็กหญิงจุฑามณี ผาสุก 0040 100%
24/04/2021 เด็กหญิงนภัสวรรณ หอมจำปา 0041 100%
24/04/2021 เด็กหญิงณัฐธิมา สวัสดิเทพ 0042 100%
24/04/2021 เด็กชายกันต์กวี หนูคำสวน 0043 100%
24/04/2021 เด็กหญิงสุทธิดา ฤทธิ์กระจาย 0044 100%
24/04/2021 เด็กชายอัศวิน เทียนมณี 0045 100%
24/04/2021 เด็กชายชยนัฐ สังข์ทอง 0046 100%
24/04/2021 เด็กหญิงคนธวา น้อยสังข์ 0047 100%
24/04/2021 เด็กหญิงอรอุษา แสงภู่วงษ์ 0048 100%
24/04/2021 เด็กหญิงชนินาถ แปลกหิง 0049 100%
24/04/2021 เด็กชายรชต ลำใย 0050 100%
24/04/2021 เด็กชายตนุภพ ประกอบลาภ 0051 100%
24/04/2021 เด็กชายดารากรณ์ สวัสดี 0052 100%
24/04/2021 เด็กชายนคินทร์ นาคเกิด 0053 100%
24/04/2021 เด็กชายธันวา อิ่มสำราญ 0054 100%
24/04/2021 เด็กชายนริศร์ นาคเกิด 0055 100%
24/04/2021 เด็กชายกวิน สาคะริชานนท์ 0056 100%
24/04/2021 เด็กชายก้องภพ ศรีเนตร 0057 100%
24/04/2021 เด็กหญิงพัชรมัย พิมมัย 0058 100%
24/04/2021 เด็กหญิงกันธิชา ปากเกล็ด 0059 100%
24/04/2021 เด็กชายโยธิน สร้างสวน 0060 100%
24/04/2021 เด็กหญิงสุมลทิพย์ กลิ่นจันทร์ 0061 100%
24/04/2021 เด็กชายกรวิชญ์ พองาม 0062 100%
24/04/2021 เด็กหญิงพรณพัฒน์ ทองคำเปลว 0063 100%
24/04/2021 เด็กชายภาณุวัฒน์ อรุณคีรีวัฒน์ 0064 100%
24/04/2021 เด็กชายร้อยดาว สิงหาวุธ​ 0065 100%
24/04/2021 เด็กหญิงวรินญา กุลาโต 0066 100%
24/04/2021 เด็กชายภาวัต หลงพงษ์ 0067 100%
24/04/2021 เด็กชายญาณาธิป มัจฉวานิช 0068 100%
24/04/2021 เด็กชายเมธี เกตุฐิน 0069 100%
24/04/2021 เด็กชายสิรวิชญ์ เจิ่งฤทธิ์ 0070 100%
24/04/2021 เด็กหญิงนันธิดา วิลัยฤทธิ์ 0071 100%
24/04/2021 เด็กหญิงกรรณิกา ศรสร้อย 0072 100%
24/04/2021 เด็กหญิงกฤติมา สุพรรณชาติ 0073 100%
24/04/2021 เด็กหญิงพนิดา ขุนทอง 0074 100%
24/04/2021 เด็กหญิงเกวลิน ปัญญาประโชติ 0075 100%
24/04/2021 เด็กชายศรีรัตน์ พรเจริญ 0076 100%
24/04/2021 เด็กหญิงนฤภัทร ยาเณร 0077 100%
24/04/2021 เด็กชายชัชพล ตรีธาสุข 0078 100%
24/04/2021 เด็กหญิงศิริเนตร เกิดคง 0079 100%
24/04/2021 เด็กชายปวริศร์ เพ็ชรนพรัตน์ 0080 100%
24/04/2021 เด็กชายณัฐณภัทร พูนทรพย์ 0081 100%
24/04/2021 เด็กชายชนาภัทร รักกะเปา 0082 100%
24/04/2021 เด็กชายอัครพล สมยอ 0083 100%
24/04/2021 เด็กหญิงปัณฑิตา ณ บัณฑิต 0084 100%
24/04/2021 เด็กชายธนบดี ชาติไทย 0085 100%
24/04/2021 เด็กหญิงศศิกานต์ เอี่ยมสำราญ 0086 100%
24/04/2021 เด็กหญิงอภิชญา ลายแสง 0087 100%
24/04/2021 เด็กชายภูวสิฐ อัษฎาหิรัณย์ 0088 100%
24/04/2021 เด็กหญิงนฤมล แจ้งจัด 0089 100%
24/04/2021 เด็กชายสุเมธ ชัยปัญญา 0090 100%
24/04/2021 เด็กชายกิตติกร อัคควรกิจ 0091 100%
24/04/2021 เด็กชายกิตติทัต พวงสาโรจน์ 0092 100%
24/04/2021 เด็กหญิงสิริกานต์ ทองชัง 0093 100%
24/04/2021 เด็กชายณภัทร ภู่เอี่ยม 0094 100%
24/04/2021 เด็กชายโกวิท ดอนพูลไพร 0095 100%
24/04/2021 เด็กชายกรวิชญ์ ใจอารีย์ 0096 100%
24/04/2021 เด็กชายภัทรพล เชษฐศิริ 0097 100%
24/04/2021 เด็กชายธนฉัตร ขันทอง 0098 100%
24/04/2021 เด็กชายเสฎฐวุฒิ ทรงสวัสดิ์วงศ์ 0099 100%
24/04/2021 เด็กชายจิตราพัฒน์ อุ่นใจ 0100 100%
24/04/2021 เด็กชายพีรพัฒน์ พรมสี 0101 100%
24/04/2021 เด็กชายกฤษกร พันนา 0102 100%
24/04/2021 เด็กชายกิตติคุณ บวกโพธิ์ 0103 100%
24/04/2021 เด็กหญิงกาญจนาพร กาญจนสุข 0104 100%
24/04/2021 เด็กชายพิชญุตม์ เลาวะยานนท์ 0105 100%
24/04/2021 เด็กหญิงธัญพร ทิศกระโทก 0106 100%
24/04/2021 เด็กหญิงชลธิชา โสมาภา 0107 100%
24/04/2021 เด็กหญิงบัณฑิตา ทองมี 0108 100%
24/04/2021 เด็กชายจักรพงษ์ ใจปานน้ำ 0109 100%
24/04/2021 เด็กหญิงกนกวรรณ์ ยิ้มจั่น 0110 100%
24/04/2021 เด็กชายปรินทร์ ลีพรม 0111 100%
24/04/2021 เด็กหญิงกุมภา โพธิ์ทอง 0112 100%
24/04/2021 เด็กหญิงปนัดดา พิมพ์ละออ 0113 100%
24/04/2021 เด็กชายกรกฤษณ์ พันธ์สะอาด 0114 100%
24/04/2021 เด็กหญิงกนกวรรณ เหมือนเอี่ยม 0115 100%
24/04/2021 เด็กหญิงพรนภา วิไลศรี 0116 100%
24/04/2021 เด็กชายธราเทพ แดงแก้ว 0117 100%
24/04/2021 เด็กชายสรธร ชื่นคล้าย 0118 100%
24/04/2021 เด็กชายนาวิน รัศมีรณชัย 0119 100%
24/04/2021 เด็กชายกรนภัทร เข้มศิริ 0120 100%
24/04/2021 เด็กหญิงกีรัตยา กล่ำถาวร 0121 100%
24/04/2021 เด็กหญิงอรอุษา ท่าทราย 0122 100%
24/04/2021 เด็กหญิงณัฐชยา กินขุนทด 0123 100%
24/04/2021 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ใจหนัก 0124 100%
24/04/2021 เด็กหญิงธนภรณ์ มอญมีเพ็ชร 0125 100%
24/04/2021 เด็กชายธนชาต ทามาด 0126 100%
24/04/2021 เด็กหญิงชญานุช ทองมี 0127 100%
24/04/2021 เด็กชายพรชัย สายแวว 0128 100%
24/04/2021 เด็กชายสุศิริ เกี้ยมรอด 0129 100%
24/04/2021 เด็กชายชินพัทธ์ มหาตมัน 0130 100%
24/04/2021 เด็กชายกิตติศักดิ์ ไชยนอก 0131 100%
24/04/2021 เด็กชายวีรภัทร แก้วผลึก 0132 100%
24/04/2021 เด็กชายณัฐกิตติ์ วิริยานนท์ 0133 100%
24/04/2021 เด็กชายวิทวัส รอดทิม 0134 100%
24/04/2021 เด็กหญิงกัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์ 0135 100%
24/04/2021 เด็กชายศุภวิทย์ สร้อยทรัพย์ 0136 100%
24/04/2021 เด็กหญิงมณิสรา สงวนศักดิ์ 0137 100%
24/04/2021 เด็กชายธนดล ประดับจัน 0138 100%
24/04/2021 เด็กหญิงจิราภา โพธิขำ 0139 100%
24/04/2021 เด็กหญิงศิรินทริพย์ พรราช 0140 100%
24/04/2021 เด็กชายฐาณันดร รอดทอง 0141 100%
24/04/2021 เด็กชายคณิณ จำปายง 0142 100%
24/04/2021 เด็กชายพรภวิษย์ สุกมาก 0143 100%
24/04/2021 เด็กชายธีธัชต์ ฉายะบุตร 0144 100%
24/04/2021 เด็กชายนฤเศรษฐ์ อ่อนสำโรง 0145 100%
24/04/2021 เด็กหญิงมนัสนันท์ คุ้มอินทร์ 0146 100%
24/04/2021 เด็กชายพิพรรธน์ ชมภู 0147 100%
24/04/2021 เด็กหญิงพิญา​รัตน์​ ปันใจ 0148 100%
24/04/2021 เด็กหญิงณัฐณิชา สอนลาว 0149 66.67%
25/04/2021 เด็กชายรัฐภาส แซ่ฉั่ว 0150 100%
25/04/2021 เด็กชายนพดล สุทธิกุล 0151 100%
25/04/2021 เด็กชายธรนิน พุ่มวิลัย 0152 100%
25/04/2021 เด็กหญิงอินทุอร ไตรศรี 0153 100%
25/04/2021 เด็กชายปุญญพัตน์ สวนพลู 0154 100%
25/04/2021 เด็กชายวิศัลญ์ศะยะ แสนขันธ์ 0155 100%
25/04/2021 เด็กชายณัฐพร สดมุ้ย 0156 100%
25/04/2021 เด็กหญิงปลายฝน กลิ่นภู่ 0157 100%
25/04/2021 เด็กชายวิตามิน นางาม 0158 100%
25/04/2021 เด็กหญิงวรกมล เกตุภรณ์ 0159 100%
25/04/2021 เด็กชายภาณุวิชญ์ โรจนวุฒิพันธ์ 0160 100%
25/04/2021 เด็กชายสิทธิพร ทับสุข 0161 100%
25/04/2021 เด็กหญิงธมลวรรณ พ่วงความสุข 0162 100%
25/04/2021 เด็กชายภาสกร บุญรอด 0163 100%
25/04/2021 เด็กหญิงอภัชรา บุตรโต 0164 100%
25/04/2021 เด็กชายยศกร เข็มทอง 0165 100%
25/04/2021 เด็กหญิงกันตวรรณ วงค์พิพันธ์ 0166 100%
25/04/2021 เด็กชายสุภณัฐ แสงคุณ 0167 100%
25/04/2021 เด็กชายชวัลรัตน์ ทองเมืองหลวง 0168 100%
25/04/2021 เด็กหญิงพัชริญา นพขำ 0169 100%
25/04/2021 เด็กหญิงสุพรรณษา เจียมทอง 0171 100%
25/04/2021 เด็กหญิงภัทรธิดา สัมพันธ์สิริเจริญ 0172 100%
25/04/2021 เด็กหญิงพิมพ์ชนก ผึ่งแช่ม 0173 100%
25/04/2021 เด็กชายอชิตะ นรักษ์มาก 0174 100%
25/04/2021 เด็กหญิงอาริยา ทาสะอาด 0175 100%
25/04/2021 เด็กชายวรินทร ต่างบาน 0176 100%
25/04/2021 เด็กหญิงปริมประภา ไชยสมเดช 0177 100%
25/04/2021 เด็กชายอำพล อิมทรมงพล 0178 100%
25/04/2021 เด็กหญิงสุวิตา สุขแจ่ม 0179 100%
25/04/2021 เด็กชายคริษฐ์ บุญญะ 0180 100%
25/04/2021 เด็กหญิงรุจิกานต์ พลบุญ 0181 66.67%
25/04/2021 เด็กหญิงศรุตา อินจันทร์ 0182 100%
25/04/2021 เด็กหญิงตาณวี จันทร์บุญแก้ว 0183 100%
25/04/2021 เด็กชายกันตพงษ์ เกษมศรี 0184 100%
25/04/2021 เด็กหญิงสุพรรษา อู่ตะเภา 0185 0%
25/04/2021 เด็กชายภัทรพิศิษฏ์ เสือพันธ์ 0186 100%
25/04/2021 เด็กชายทัพพ์ ฟักเหลือง 0187 100%
25/04/2021 เด็กหญิงช่อลดา บรรจงศิริ 0188 100%
25/04/2021 เด็กหญิงช่อลดา บรรจงศิริ 0189 0%
25/04/2021 เด็กหญิงศสิรดา พุ่มนุ่ม 0190 100%
25/04/2021 เด็กหญิงจิรภัทร​์ ชูเพชร​ 0191 100%
26/04/2021 เด็กชายภูสิทธ ผ่องสุริยชัย 0192 100%
26/04/2021 เด็กชายบุริมนาถ รุ่งเรือง 0193 100%
26/04/2021 เด็กหญิงณิชมน ธงทอง 0194 100%
26/04/2021 เด็กหญิงสุพรรณษา ใจหนักดี 0195 100%
26/04/2021 เด็กหญิงนวนภัส ศรีทิน 0196 100%
26/04/2021 เด็กชายธนัช เทศทิม 0197 100%
26/04/2021 เด็กชายปิยะวัฒน์ ชุ่มใจ 0198 100%
26/04/2021 เด็กชายอนุวัฒน์ ชื่นบาน 0199 100%
26/04/2021 เด็กชายปกรณ์ อู่อรุณ 0200 100%
26/04/2021 เด็กชายวรวุฒิ เอมดิษฐ์ 0201 100%
26/04/2021 เด็กชายภัทรพล มหาสุคนธ์ 0202 100%
26/04/2021 เด็กหญิงเพชรลดา ต้นวงค์ 0203 100%
26/04/2021 เด็กชายณัฐภูมิ วั่นเส็ง 0204 100%
26/04/2021 เด็กชายภาคภูมิ หมื่อนชะนะ 0205 100%
26/04/2021 เด็กชายผ่องธรรม ผ่องเมืองปัก 0206 100%
26/04/2021 เด็กหญิงอรอุมา ลดามณีวงค์ 0207 100%
26/04/2021 เด็กชายนพรุจ จาดเกิด 0208 100%
26/04/2021 เด็กหญิงภัทรวดี ทับทิมหิน 0209 100%
26/04/2021 เด็กชายภูริภัทร์ บุญมี 0210 100%
26/04/2021 เด็กชายณัฐวุฒิ ต่อเนื่อง 0211 100%
26/04/2021 เด็กชายณัฐวุฒิ ต่อเนื่อง 0212 100%
26/04/2021 0ธนดล ใจแก้ว 0213 100%
26/04/2021 เด็กหญิงอภิญญา หวังพิทักษ์ 0214 100%
26/04/2021 เด็กหญิงปาณิสรา อาสาประโคน 0215 100%
26/04/2021 เด็กหญิงวันใหม่ สว่างเนตร 0216 100%
26/04/2021 เด็กหญิงพิมภิกา เชื้อมาก 0217 100%
26/04/2021 เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว อรรถาเวร 0218 0%
26/04/2021 เด็กหญิงณัชชา คำโสภา 0219 100%
26/04/2021 เด็กหญิงปาวิตา คำโสภา 0220 100%
26/04/2021 เด็กหญิงพรนภา จบศรี 0221 100%
27/04/2021 เด็กชายสรวิชญ์ สาคร 0222 100%
27/04/2021 เด็กหญิงน้ำทิพย์ เพ็ชรไทย 0223 100%
27/04/2021 เด็กชายโชคชัย สนธิเจริญ 0224 100%
27/04/2021 เด็กชายปรเมษร์ ใจฉลาด 0225 100%
27/04/2021 เด็กหญิงทัชชาพร ว่องวิการ 0226 100%
27/04/2021 เด็กหญิงธารารัตน์ โตเม้า 0227 100%
27/04/2021 เด็กชายก้องภพ กิจอำนาจสุข 0228 100%
27/04/2021 เด็กหญิงธีรดา แซ่เตียว 0229 100%
27/04/2021 เด็กหญิงวัชราภรณ์ สวัสดี 0230 100%
27/04/2021 เด็กชายศิริกรานต์ กองทรง 0231 100%
27/04/2021 เด็กชายณววิชญ์ ศรีแก้ว 0232 100%
27/04/2021 เด็กหญิงณัฐกมล คงรอด 0233 100%
27/04/2021 เด็กชายธนกร บำรุง 0234 100%
27/04/2021 เด็กชายศุภวัฒน์ คำตื้อ 0235 100%
27/04/2021 เด็กหญิงเกวรินทร์ สุระคำแหง 0236 100%
27/04/2021 เด็กหญิงพิชญธิดา ครุฑนวม 0237 100%
27/04/2021 เด็กชายนิพิฐพนธ์ จดจำ 0238 100%
28/04/2021 เด็กชายณัฐวัฒน์ ทรัพย์ลาน 0239 100%
28/04/2021 เด็กหญิงสิริกร เศรษฐพงษ์ 0240 66.67%
28/04/2021 เด็กชายอนุกรณ์ สวนดอกไม้ 0241 100%
28/04/2021 เด็กชายภูสิทธิ ปราบเสร็จ 0242 100%
28/04/2021 เด็กชายคมพัชญ์ ธงธนพุ่มจันทร์ 0243 100%
28/04/2021 เด็กชายกฤติพัฒน์ เธียรประดิษฐ์ 0244 100%
28/04/2021 เด็กหญิงฐิตญาภรณ์ โคกเสือ 0245 0%
28/04/2021 เด็กชายภูรินทร์ สุจิกุล 0246 100%
28/04/2021 เด็กชายภูพิงค์ ศรีสุวรรณ์ 0247 100%
28/04/2021 เด็กหญิงฐานัดดา เขมาชีวะ 0248 100%
28/04/2021 เด็กชายสุทธิชัย ภิรมย์พร้อม 0249 100%
28/04/2021 เด็กหญิงอนุธิดา ศรีเย็น 0250 0%
28/04/2021 เด็กหญิงชนานัน มีมาลา 0251 0%
28/04/2021 เด็กชายธนกร เนียมขุน 0252 0%